Biodiversiteit in het buitengebied

Visie en beleid voor biodiversiteit

In Nederland proberen we onze schaarse ruimte op zo’n manier in te richten dat die zichzelf kan aanpassen en flexibel kan zijn. Adaptief noemen we dat. We proberen leefomgevingen te creëren die nu én in de toekomst voldoen aan de behoefte van hun gebruikers; mens én natuur. Adaptief op het gebied van het klimaat bijvoorbeeld, of juist op sociaal-maatschappelijk gebied . Ook op het gebied van biodiversiteit en gezondheid werken we aan adaptieve plannen en projecten. Bijvoorbeeld in de gemeente Oude IJsselstreek, waar de nieuwe groenstructuurvisie de biodiversiteit van de gemeente een flinke boost moet geven.

Biodiversiteit

Van afbraak tot opbouw

Met biodiversiteit bedoelen we het totaal van verschillende, inheemse levensvormen binnen een bepaald gebied. Er bestaan verschillende ecosystemen en binnen die ecosystemen bestaan weer allerlei verschillende soorten organismen. De biodiversiteit van een gebied meten we aan de hand van zijn soortenrijkdom; het aantal verschillende, inheemse soorten dieren, planten en organismen.

De biodiversiteit van een gebied geeft een goede indicatie van de gezondheid van dat gebied. In het Compendium voor de Leefomgeving geeft de Nederlandse overheid aan dat in Nederland veel oorspronkelijke natuur verloren is gegaan door landgebruik en versnippering. Geschat wordt dat de biodiversiteit in ons land nu 15% is van wat deze zou zijn zonder invloed van de mens. Ter vergelijking: wereldwijd bedraagt dat percentage gemiddeld 70%. De laatste decennia is de afname van de biodiversiteit in ons land tot stilstand gekomen, terwijl er wereldwijd nog steeds sprake is van een afname. Nu streven we in ons land, waar mogelijk, naar een (gedeeltelijk) herstel van de biodiversiteit.

Praktijkvoorbeeld: Oude IJsselstreek

Net als in de rest van Nederland is ook in de gemeente Oude IJsselstreek lang sprake geweest van een afname van de biodiversiteit. Ruilverkaveling, gedempte sloten, verdwenen hagen en een toenemende monocultuur in de landbouw (maïsverbouw) zijn een paar van de factoren die daaraan hebben bijgedragen. Met ambitieus beleid wil de gemeente deze ontwikkeling afremmen en ombuigen.

Visie en beleid voor biodiversiteit

Op landelijk en provinciaal niveau zijn de doelen op het gebied van natuur en biodiversiteit vastgelegd in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Binnen de gemeente Oude IJsselstreek bevinden zich drie zones die onder dit beleid vallen en waar de natuur verder ontwikkeld kan worden. De gemeente is hierbij een samenwerkingspartner voor Rijk en Provincie.

Ambitieuze aanpak

De gemeente Oude IJsselstreek wil op het gebied van natuur en biodiversiteit niet alleen aanhaken bij beleid van Rijk en Provincie. De gemeente kijkt ambitieus naar alle mogelijkheden die er zijn om bij huidig en toekomstig ruimtegebruik het versterken van de biodiversiteit mee te nemen. De gemeente wil planologische mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik aangrijpen én zoeken naar nieuwe coalities, gedeelde belangen en betekenisvolle synergiën. Daarnaast wil de gemeente het gevoel van gedeeld eigenaarschap onder boeren, ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid versterken.

Van visie naar praktijk

De gemeente Oude IJsselstreek wil de biodiversiteit in haar landelijk gebied én van het groen in haar kernen versterken. De gemeente blijft niet bij een visie met vage beleidsdoelen: in het uitvoeringsgedeelte van de groenstructuurvisie staan vele, concrete maatregelen die de gemeente de komende decennia wil uitvoeren, afdwingen en stimuleren. Van een pilot ecologisch bermbeheer en het versterken van hoofdstructuren door gepaste boombeplanting tot het opstellen van een plan van aanpak voor het vergroenen van sport- en schoolpleinen, natuur- en milieueducatie op scholen en het stimuleren van de aanleg van groene daken en/of gevels. Per maatregel wordt concreet benoemd wat de gemeente wil doen, welke partners ze nodig heeft en welk budget er gereserveerd wordt.

Ten slotte geeft de gemeente het goede voorbeeld en draagt ze in haar handelen en in haar communicatie het belang van het versterken van de biodiversiteit uit. Wethouder Ria Ankersmit stak al regelmatig de handen uit de mouwen bij burgerinitiatieven zoals het Boskapellebusken, waar weiland wordt omgetoverd tot een buurtbos, en bij de Boomplantdag. “Het is mooi om zo te kunnen werken aan meer groen en biodiversiteit in de gemeente”, aldus de wethouder. Op deze manier levert de gemeente Oude IJsselstreek, samen met vele partners, een mooie bijdrage aan het herstel van de lokale biodiversiteit.

Delen:
Artikel

Duurzaamheid begint onder de grond

We staan er niet vaak bij stil, maar de bodem waarop we staan is een cruciaal onderdeel van het ecosysteem. Welke rol de bodem vervult én hoe we adaptief met de bodem om kunnen gaan, lees je in dit artikel.

Artikel

Maatschappelijk adaptief bouwen in het buitengebied

Hoe hou je het platteland vitaal én bescherm je de identiteit, kleinschaligheid en herkenbaarheid? Lees hoe buurtschap ’t Woold dat doet.

Artikel
dorp landschap a 1200x800

Nieuwe wijk op oude gronden

Een slingerende dekzandrug en lange ontginningslijnen als basis van een ontwerp. Voor een nieuwe woonwijk bij Nijkerkerveen wordt de bodem als basis genomen.