Bloemen en bijen op Bonegraaf

Zo versterk je de biodiversiteit op een bedrijventerrein

De ruimte in Nederland is schaars. Daarom proberen we woon- en werkomgevingen te creëren die nu én in de toekomst voldoen aan de behoefte van hun gebruikers; mens én natuur. Dit noemen we adaptief. Een adaptieve omgeving kan bijvoorbeeld inspelen op veranderingen op het gebied van klimaat, of juist op sociaal-maatschappelijk gebied. Ook op het gebied van biodiversiteit en gezondheid werken we aan adaptieve plannen en projecten. Zelfs op plekken waar je het niet verwacht, zoals een bedrijventerrein, valt op dit thema veel winst te behalen. Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Bonegraaf-Oost in het Gelderse Overbetuwe laten we zien hoe je dit doet.

Biodiversiteit

De biodiversiteit (het totaal van verschillende, inheemse levensvormen) geeft een goede indicatie van de gezondheid van een gebied. In Nederland is door de eeuwen heen veel oorspronkelijke natuur verloren gegaan door landgebruik en versnippering. De laatste decennia is de afname van de biodiversiteit in ons land tot stilstand gekomen en nu streven we, waar mogelijk, naar een (gedeeltelijk) herstel van de biodiversiteit.

Het plangebied van Bonegraaf-Oost is jarenlang in gebruik geweest als weiland en productiebos. Met de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt de biodiversiteit dus in eerste instantie verstoord. Met de ontwikkeling worden in en rondom het plangebied echter flinke investeringen gedaan in maatregelen die de biodiversiteit weer kunnen versterken.

Het begint met ambitie

De initiatiefnemer van het grootste deel van de ontwikkeling van bedrijventerrein Bonegraaf-Oost is GMB, een Gelders familiebedrijf in civiele (water)techniek. In hun dagelijks werk houden de honderden medewerkers van GMB zich bezig met het bedenken én realiseren van duurzame oplossingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw & infra. Het bedrijf heeft veiligheid, een schonere wereld en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie hoog in het vaandel staan. Aan deze ambities moet de nieuwe uitvalsbasis van GMB op Bonegraaf-Oost natuurlijk ook voldoen. Ook de gemeente Overbetuwe is ambitieus op het gebied van biodiversiteit, groen en landschappelijke kwaliteit. In onderlinge samenwerking is dan ook een prachtig “groen” plan ontstaan.

Biodiversiteit op een bedrijventerrein: de praktijk

Op het terrein van GMB zal veel bedrijvigheid plaatsvinden: opslag van bedrijfsmaterieel, vrachtwagenbewegingen en werkzaamheden van het personeel in de werkplaats en in het kantoorgebouw. Er is veel verharding nodig. In combinatie met deze verharding wordt geïnvesteerd in de waterberging in het gebied. Op twee plekken op het terrein wordt waterberging aangelegd. Samen met de bestaande watergangen zorgt dit voor de afwatering van het verharde oppervlak en laten het water in de bodem infiltreren. Beplanting van de oevers met lokale soorten vergroot de waarde van de waterberging voor de biodiversiteit.

Wat betreft de aanwezige fauna in het plangebied is behoud van de gezonde bomen en planten het eerste uitgangspunt. Waardevolle bomen in het plangebied worden ingepast en vormen het groene decor voor parkeren en opslag. Het huidige bosperceel in het plangebied is aangeplant met populieren. Veel van de bomen zijn helaas in te slechte staat om ze te kunnen behouden. De westelijke zijde van het bosperceel blijft als bos behouden en krijgt een mooi wandelpad. GMB streeft naar een duurzame instandhouding van dit bosperceel. Omvorming van het monotone bomenbestand is daarvoor noodzakelijk: samen met een lokale kweker er zullen nieuwe, lokale soorten worden aangeplant, die bijdragen aan de biodiversiteit. Populieren die aan het einde van hun levensduur zijn, worden hergebruikt als opvallende elementen (bijvoorbeeld een stammencarré in de kleuren van GMB) op het terrein en als takkenrillen voor marters. Een circulaire gedachte, die aansluit bij de werkwijze en uitstraling van GMB.

Naast de investeringen in de waterberging en het bosperceel rondom het bedrijfsterrein van GMB worden ook op het terrein zelf veel toepassingen gebruikt die de biodiversiteit bevorderen. De centrale as bij binnenkomst wordt aangezet met een bomenrij en kleurrijke beplanting met lokale soorten. Op het terrein komen insectenhotels, gemaakt van het hout van de populieren die gerooid moeten worden. De parkeerkoffers worden omzoomd met gemengde hagen. Ook de taluds, die worden aangelegd om het terrein aan het zicht van de omliggende woningen te onttrekken, worden beplant met lokale soorten en lopen zo naadloos over in de groene daken van de bedrijfspanden.

Groen hart

Al met al wordt met de aanleg van het nieuwe GMB-terrein op Bonegraaf-Oost een flinke investering gedaan in de natuurwaarden op en rond het terrein. GMB legt de lat daarbij hoog en gaat verder dan de NB-wet of de gemeente Overbetuwe voorschrijven. Een ontwikkeling naar ons hart!

Delen:
Artikel

Biodiversiteit in het buitengebied

Hoe geef je als gemeente de biodiversiteit in je landelijk gebied een boost? Gemeente Oude IJsselstreek komt met een visie én een concreet uitvoeringsplan.

Artikel
Wat betekend dat voor uw straat?

Samen maak je de buurt toekomstbestendig: participatie

Participatie van bewoners is cruciaal voor toekomstbestendige leefomgevingen; het zorgt voor draagvlak, vermindert juridische conflicten en stimuleert duurzame initiatieven.

Artikel

Wat is een M.E.S.?

Modulaire warmtesystemen (M.E.S.) zijn een efficiënte en toekomstbestendige oplossing voor CO2-neutrale, aardgasvrije verwarming met minimale woningaanpassingen.