Historisch herstel in Bredevoort

Woningbouw in combinatie met herstel van de vestingstad

Bredevoort is een vestingstadje met een prachtige historie. Door de eeuwen heen zijn veel historische elementen verdwenen, maar nu hebben meerdere partijen zich verenigd om een ambitieus toekomstplan voor het stadje op te stellen. In het “ambitiedocument Slingeplas” krijgen de sportvoorzieningen en de recreatieplas van Bredevoort een flinke opknapbeurt en ontstaat in het stadje ruimte voor gedeeltelijk herstel van de wallen, het bastion en de gracht, in combinatie met woningbouw.

Historie van Bredevoort

Al in de 12e eeuw was er sprake van Kasteel Bredevoort, destijds eigendom van het bisdom Keulen. Het kasteel was belangrijk in de regio en groeide door de eeuwen heen uit tot een vestingstad met een hoge stadswal, een onderwal en zes bastions. Bredevoort werd omringd door moerassen. In de 17e eeuw raakte de vesting zwaar beschadigd door de Kruittorenramp. Na de ontmanteling van de vestingwerken in 1759 werden bastions en wallen afgegraven, bruggen gesloopt en verdwenen de kenmerkende vormen van de vestingstad. Rond 1900 werden aan de zuidkant van de stad delen van de gracht gedempt, later volgde ook de gracht aan de oostkant.

Veel elementen van de oude vestingstad zijn dus verdwenen. Delen van de gracht en enkele bastions zijn echter nog zichtbaar. Samen met de historische bebouwing zijn zij in 1986 aangewezen als beschermd stadsgezicht. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft Bredevoort zich ontwikkeld tot boeken- en antiekstad.

Herstel historisch erfgoed

Door het sportpark van SV Bredevoort te verplaatsen richting de Slingeplas ontstaan bij de plas mogelijkheden om het toerisme en de recreatie te verbeteren. Ter plaatse van de huidige sportvelden ontstaat een prachtige gelegenheid om de woningbouwopgave voor Bredevoort te combineren met het gedeeltelijke herstel van de oude vestingwerken.

We weten dat gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten, belangrijk en bepalend zijn voor de identiteit van een plek. De partijen achter het ambitiedocument Slingeplas willen Bredevoort weer sterker met zijn historische identiteit verbinden. Een van de manieren om dit te doen is het terugbrengen van de contouren van de vestingwal aan de oostzijde van het centrum en het zichtbaar maken van de vorm van het bastion met de naam “Onversaagd”, dat hier eeuwen geleden lag. Het water van de gracht wordt verbonden vanaf basisschool ‘t Bastion naar de Grote Gracht bij ’t Grachthuys. Het nieuwe stuk gracht vormt in het ambitiedocument de overgang van de huidige kern naar de nieuwe woningbouw. De historische schootslijnen vanuit het bastion vormen de basis voor de verdeling van de woonvelden. De cultuurhistorische waarden en beleving van Bredevoort krijgen hierdoor een flinke impuls.

Woningbouw

De gemeente Aalten wil in Bredevoort ruimte bieden voor nieuwe woningbouw voor de lokale behoefte. Die behoefte bestaat vooral uit starterswoningen en seniorenwoningen. Het ambitiedocument gaat uit van 11 vrije sectorwoningen, 18 levensloopbestendige woningen, 20 appartementen, 18 tussenwoningen en 10 hoekwoningen. Ook bestaat de ambitie om enkele bijzondere woonvormen toe te passen, zoals vlonderwoningen aan de oever van het nieuw aan te leggen deel van de gracht. In totaal biedt de geschetste woningbouw mogelijkheden voor betaalbare woningbouw voor jongeren en senioren, waarbij zoveel mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de lokale behoefte. De ambitie is dat de woningbouw qua uitstraling en materiaalgebruik bijdraagt aan de beleving van de historische waarde van Bredevoort.

Historie én toekomst verzekerd

De betrokken partijen hebben met het “Ambitiedocument Slingeplas” een veelomvattend plan neergelegd waarmee het verleden van Bredevoort nog beter voor het voetlicht kan worden gebracht én Bredevoort vitaal de toekomst tegemoet kan treden. Met het ambitiedocument als basis zien het verleden en de toekomst van Bredevoort er weer zonnig uit.

Delen:
Artikel

Wat is een wadi?

Wadi's vangen regenwater op en infiltreren het in de grond, helpen wateroverlast en droogte te voorkomen en bevorderen biodiversiteit voor een klimaatadaptieve toekomst.

Artikel
dorp landschap a 1200x800

Nieuwe wijk op oude gronden

Een slingerende dekzandrug en lange ontginningslijnen als basis van een ontwerp. Voor een nieuwe woonwijk bij Nijkerkerveen wordt de bodem als basis genomen.

Artikel

Klimaatbestendig woonlandschap

Een klimaatbestendige wijk verbruikt weinig (of geen) energie en kan droogte én wateroverlast aan. Het Spaanse Leger in Nijkerk is zo’n klimaatbestendige wijk.