Klimaatbestendig woonlandschap

Duurzaamheid troef in Het Spaanse Leger

Nijkerk krijgt een gloednieuwe, duurzame en groene woonwijk. Het Spaanse Leger, genoemd naar een Spaans kampement dat hier tijdens de Tachtigjarige Oorlog moet hebben gestaan, heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

 

 

Duurzame woningbouw

De Gelderse gemeente Nijkerk wil een duurzame gemeente zijn en heeft, net als de meeste Nederlandse gemeenten, eind 2019 ingestemd met het Klimaatakkoord. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen stelt de gemeente hoge eisen aan woningbouwplannen. Die eisen zijn vastgelegd in een duurzaamheidsvisie. Zo’n visie geeft een gemeente handvatten voor het bewaken en behalen van de ambities op het gebied van duurzaamheid.

Ook voor de nieuwbouwwijk Het Spaanse Leger, die uit zo’n 325 nieuwe woningen zal bestaan, is een duurzaamheidsvisie vastgesteld.

Duurzaamheidsvisie Het Spaanse Leger

In de duurzaamheidsvisie voor Het Spaanse Leger zijn rond 6 thema’s eisen en uitgangspunten opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de wijk zo duurzaam en klimaatbestendig mogelijk wordt. Deze thema’s zijn: energiezuinig wonen, afvalinzameling, gasloos bouwen, duurzame mobiliteit, een duurzame inrichting van de openbare ruimte en sociale duurzaamheid.

Energiezuinig en gasloos

Het energiezuinig wonen wordt in de praktijk gebracht door gasloze woningen te bouwen die gemiddeld energieneutraal of nog beter zijn. De woningen krijgen zonnepanelen, worden goed geïsoleerd en worden verwarmd met een warmtepomp. De warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht om hiermee het huis te verwarmen en warmtapwater beschikbaar te stellen. Om de warmte in de woning te verspreiden wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming. De luchtkwaliteit wordt gereguleerd via mechanische ventilatie, waarmee verse buitenlucht wordt aangevoerd. Hierdoor ontstaat een comfortabel leefklimaat, met een laag energieverbruik.

Duurzame mobiliteit

De buurtjes in Het Spaanse Leger worden autoluw en krijgen geen doorgaand verkeer te verwerken. Het gebruik van elektrische auto’s wordt gestimuleerd met openbare oplaadpunten. Om het fietsgebruik te stimuleren wordt een aantrekkelijk netwerk voor langzaam verkeer aangelegd en wordt een snelle aansluiting op het stedelijk fietsnetwerk gerealiseerd. Door gebouwen slim te positioneren en een aarden geluidswal met groen begroeid geluidscherm naast het spoor te plaatsen, wordt het verkeers- en spoorweggeluid voor de wijk tot een minimum beperkt.

Duurzame openbare ruimte

Natuurinclusief

Het Spaanse Leger wordt zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd. Niet alleen mensen, maar ook dieren en planten kunnen in de nieuwe buurt hun thuis vinden. Om dit te bereiken worden gevels voorzien van nestkastjes of vogelvides, worden veilige “kwetterplekken” gecreëerd voor de huismus en wordt het foerageergebied van de vleermuis zo veel mogelijk uitgebreid en versterkt door groenstructuren aan te leggen en een aantal permanente kraamverblijfplaatsen in gevels te plaatsen.

Biodiversiteit

Het Spaanse Leger wordt een groene wijk vol natuur. De verschillende buurtjes worden van elkaar gescheiden door een groenstructuur, waarbij de bestaande bomen, struiken en ander groen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Om de biodiversiteit in de wijk te versterken wordt de openbare ruimte ingericht met zo veel mogelijk gevarieerde, streekeigen beplanting. Overgangen tussen het openbare groen en privétuinen worden zo veel mogelijk met groene hagen gerealiseerd, in plaats van met muren of schuttingen. Geveltuinen zijn onderdeel van het ontwerp voor de nieuwe wijk.

Robuust watersysteem

Een toekomstbestendige wijk kan periodes van droogte én pieken van wateroverlast aan. Het watersysteem van Het Spaanse Leger bestaat uit sloten en wadi’s in de groene zones en zoveel mogelijk waterdoorlatende verharding. Regenwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld en geïnfiltreerd in het gebied. Bewoners worden gestimuleerd om de tuin groen in te richten met voldoende infiltratiemogelijkheden en water op te slaan in een regenton. Zo kan voldoende water worden opgevangen om in periodes van droogte en hitte water beschikbaar te hebben voor bijvoorbeeld besproeiing van de tuin. Het afkoppelen van het regenwater, het ontharden van de wijk en het toepassen van geveltuinen dragen gezamenlijk bij aan de afname van hittestress.

Toekomstbestendig

De nieuwe woonwijk Het Spaanse Leger in Nijkerk wordt een bijzonder groen woonlandschap met een hoge klimaat- en toekomstbestendigheid. Met allerlei maatregelen, die opgenomen zijn in een duurzaamheidsvisie, wordt stevig ingezet op de toekomstbestendigheid van de openbare ruimte, de woningen, het groen en het watersysteem. Een wijk naar ons hart.

5-vogelvlucht Spaanse Leger
Delen:
Artikel

Duurzaamheid begint onder de grond

We staan er niet vaak bij stil, maar de bodem waarop we staan is een cruciaal onderdeel van het ecosysteem. Welke rol de bodem vervult én hoe we adaptief met de bodem om kunnen gaan, lees je in dit artikel.

Artikel

Het herbestemmen van industrieel erfgoed

De industrie sluit en de monumentale fabriekspanden zijn toe aan een nieuw begin. In het Achterhoekse Ulft is industrieel erfgoed prachtig herbestemd.

Artikel

Het voedselbos

De wijk ’t Flierbos in de gemeente Oost Gelre krijgt een voedselbos. Wat is dat eigenlijk? Hoe leg je het aan en wat zijn de voordelen? We leggen het uit.