Natuur floreert in Rheden

Hoe een nieuw landschapspark de biodiversiteit herstelt

Het Gelderse Rheden beschikt sinds begin 2023 over een nieuw dorpspark, aangelegd langs de oevers van het riviertje de Laak. In het park kan worden gesport, gespeeld, gewandeld én genoten van de florerende natuur. Flora en fauna in en langs de watergang krijgen weer volop kansen. De ontwikkeling speelt in op de gezondheid en de identiteit van de gebruikers én op klimaatverandering en een versterking van de biodiversiteit.

Biodiversiteit in het kort

Een adaptieve leefomgeving is toekomstbestendig en voldoet, nu en in de toekomst, aan de behoefte van zijn bewoners; mens of dier. Een van de belangrijke aspecten van deze toekomstbestendigheid is de biodiversiteit.

De biodiversiteit van een gebied meten we aan de hand van zijn soortenrijkdom; het aantal verschillende, inheemse soorten dieren, planten en organismen. De biodiversiteit geeft daarmee een goede indicatie van de gezondheid van een gebied. In het Compendium voor de Leefomgeving geeft de Nederlandse overheid aan dat in Nederland veel oorspronkelijke natuur verloren is gegaan door landgebruik en versnippering. Geschat wordt dat de biodiversiteit wereldwijd nog zo’n 70% is van wat deze zou zijn zonder invloed van de mens. In het dichtbevolkte Nederland bedraagt dit percentage 15%.

De laatste decennia is de afname van de biodiversiteit in ons land tot stilstand gekomen, terwijl er wereldwijd nog steeds sprake is van een afname. Nu streven we in ons land, waar mogelijk, naar een (gedeeltelijk) herstel van de biodiversiteit. Dit doen we onder meer door bij nieuwe ruimtelijke projecten natuurinclusief te werk te gaan.

Natuurinclusief ontwikkelen

Natuurinclusief betekent dat mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten. Bij nieuwe ruimtelijke plannen kun je natuurinclusief te werk gaan door het aspect ecologie vroegtijdig in de plannen te integreren en ervoor te zorgen ervoor dat de biodiversiteit dankzij het plan toeneemt. Concrete, kleinschalige voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen zijn groene daken (voedselrijk voor insecten), dakpannen voor de huismus, een huis voor vleermuizen, een wildtunnel, of een insectenmuur. Soms kan investeren in de biodiversiteit op grotere schaal worden aangepakt, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuw landschapspark.

Dorpspark de Laak in Rheden

Ten zuiden van Rheden, tussen het dorp en de rivier de IJssel, ligt de watergang de Laak. Langs deze watergang is een dorpspark aangelegd, waarvan een kilometerslang wandelpad de ruggengraat vormt. Het pad loopt van een natuurspeelplaats tot aan een gemaal en maakt, dankzij bijzondere details, de historische verhalen van Rheden zichtbaar.

Natte natuur

De Laak is een watergang die in verbinding staat met de rivier de IJssel en die gevoed wordt door beekjes vanaf de Veluwe. In het verleden viel de watergeul vaak helemaal droog, waardoor natte natuur geen tot weinig kansen had om te bestaan. Om klimaat-adaptief te kunnen zijn én om de biodiversiteit te bevorderen, zijn tijdens de aanleg van het landschapspark delen van de watergeul met klei aangesmeerd. Op die plekken kan het water niet meer door de bodem wegzakken en zal altijd water blijven staan. Daardoor kunnen de lokale natte flora en fauna, die hiervan afhankelijk zijn, zich weer ontwikkelen.

Natuurontwikkeling

Het dorpspark kent meerdere deelgebieden, ieder met een eigen focus. Deelgebied 1 focust op natuurbeleving. De waterstroom is hier verbreed en er is een eiland ontstaan, waar de natuur haar gang mag gaan. Verder zijn door het hele park de oevers van de watergang ingezaaid met een bloemrijk mengsel van streekeigen soorten. De gezonde bomen in het landschapspark zijn gehandhaafd en voor de aanplant van nieuwe bomen en planten zijn eveneens streekeigen soorten gekozen.

Toekomstbestendig en natuurinclusief

Het nieuwe landschapspark van Rheden bevordert niet alleen de mogelijkheden voor de inwoners van Rheden om te sporten en te recreëren; het geef ook een flinke boost aan de lokale biodiversiteit. Natte natuur en allerlei streekeigen soorten kunnen zich hier blijvend ontwikkelen, onder toeziend oog van de genietende gebruikers van het park.

 

Delen:
Artikel

Van fabriek tot stoere woonwijk

In Haaksbergen wordt een industrieel complex herontwikkeld tot toekomstbestendige woonwijk. Met behoud van de stoere identiteit en uitstraling van toen.

Artikel

Natuurinclusief ontwerpen: biodiversiteit

Natuurinclusief ontwerpen bevordert biodiversiteit, creëert veerkrachtige en duurzame leefomgevingen. Zo draagt het bij aan een toekomstbestendige wereld.

Artikel

Voor alle generaties

Elke levensfase kent eigen behoeftes, waar een andere generatie juist mee kan helpen. Die onderlinge verbondenheid wordt gestimuleerd in Het Spaanse Leger.