Test

Natuurinclusief bouwen in de praktijk

Biodiversiteitsversterking in combinatie met woningbouw

Natuurinclusief bouwen is een term die we de laatste jaren veel voorbij horen komen. Met natuurinclusief bedoelen we dat mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten. In de praktijk betekent dit dat planologen en ontwerpers de ecologie van een plangebied vroegtijdig in ruimtelijke plannen meenemen en ervoor zorgen dat, in samenhang met een nieuwe ontwikkeling, de biodiversiteit toeneemt. Zo dragen we bij aan een gezondere leefomgevingen voor mens en dier. Een mooi praktijkvoorbeeld van een natuurinclusieve ontwikkeling is het project “Droppers Woold”, in het buitengebied bij Winterswijk.

Droppers Woold

Het project “Droppers Woold” is een kleinschalig woningbouwproject bij het buurtschap ’t Woold. Om aan de woningbehoefte van jonge en oudere inwoners van het buurtschap te voldoen, worden hier aan meerdere kleine erfjes in totaal zes vrijstaande woningen, acht rijtjeswoningen en twee twee-onder-één kapwoningen gerealiseerd. Het plangebied bevindt zich in een kleinschalig, waardevol coulissenlandschap en heeft veel potentie op het gebied van ecologie en biodiversiteitsherstel.

Huidige stand van de natuur

Het plangebied wordt omringd door intensief beheerde graslanden, enkele akkers, houtwallen en bossen. Er zijn houtopstanden, laanbomen en een boerderij met schuren. Het landschap, de aanwezige bebouwing, houtwallen en bomen maken het plangebied geschikt voor diersoorten zoals de vleermuis, egel, spitsmuis, eekhoorn ,steenuil, hazelworm en de levendbarende hagedis. Wat betreft beplanting vinden we in het plangebied algemene soorten zoals de grove den, zomereik, klimop, hulst, gewone braam, dagkoekoeksbloem, zachte ooievaarsbek, grote brandnetel, duizendblad, gekroesde melkdistel en wilde kamperfoelie.

Regels en beleid

Het plangebied ligt in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO). Provinciaal beleid schrijft voor dat de kernkwaliteiten of ontwikkelingsdoelen van het gebied moeten worden versterkt en dat de samenhang niet verloren mag gaan. In een Quickscan Natuurtoets wordt uitgebreid ingegaan op de aanwezige kwaliteiten en op de effecten van het kleinschalige woningbouwproject. Op basis van het provinciale beleid worden de ingrepen en de versterkende maatregelen tegen elkaar afgewogen met een berekening van verliespunten, impactpunten en versterkingspunten. Dankzij alle natuurversterkende maatregelen die in het plangebied worden genomen valt die berekening voor dit project zeer positief uit.

Versterking van de biodiversiteit in de praktijk

Het woningbouwproject “Droppers Woold” wordt gerealiseerd met respect voor de natuurwaarden die al in het plangebied aanwezig zijn. Daarnaast brengt het project allerlei versterkende ingrepen op het gebied van natuur en biodiversiteit met zich mee. Er worden twee houtwallen of houtsingels gerealiseerd en twee hakhoutbosjes aangeplant. Ten behoeve van de hazelworm worden vier faunatunnels aangelegd. Verder wordt voorzien in de plaatsing van takkenrillen en houtstapels. Er wordt een bloemenmengsel ingezaaid en langs de randen van het bloemenrijke grasland, dat daardoor ontstaat, komen zitpaaltjes voor de steenuil. Het plan omvat verder de aanplant van negen pruimenbomen, drie fladderiepen en twee walnotenbomen.

De combinatie van al deze maatregelen zorgt voor een versterking van de biodiversiteit. Het leefgebied van de steenuil wordt bijvoorbeeld substantieel verbeterd doordat het prooiaanbod (kleine vogels en muizen) flink kan toenemen. De aanleg van houtwallen en houtsingels draagt bij aan de kernkwaliteit ‘cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de beken, oude ontginningen en kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels en boerderijen’, die voor dit gebied is vastgelegd. Daarnaast wordt de ecologische samenhang van het hele gebied fors versterkt.

Het project “Droppers Woold” laat zien hoe een kleinschalig project, dankzij een gedegen en enthousiaste aanpak, een geweldige bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van het platteland én aan het versterken van de lokale natuurwaarden en de biodiversiteit.

Delen:
Artikel

Gezonde medewerkers: gezond bedrijf

In een adaptief Nederland is er aandacht voor de gezondheid van natuur én mens. Zó richt je een bedrijventerrein optimaal in voor gezonde medewerkers en omwonenden.

Artikel

Landschap als startpunt

Adaptieve plannen nemen de aanwezige gebiedskenmerken als basis. Hoe je dat doet laten we zien aan de hand van het plan voor Woonhof Groenrijck in Apeldoorn.

Artikel

Wat is een wadi?

Wadi's vangen regenwater op en infiltreren het in de grond, helpen wateroverlast en droogte te voorkomen en bevorderen biodiversiteit voor een klimaatadaptieve toekomst.