header Spaanse Leger

Adaptieve woonwijk: Het Spaanse Leger

Klimaat- en toekomstbestendig

Type project

Herinrichting, Uitbreiding, Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever

De Bunte Vastgoed, Lithos bouw & ontwikkeling

Jaar van advisering

2016-2022

Jaar van realisering

2023-2025

Gemeente

Nijkerk

Plaats

Nijkerk

Samenwerkingen

Evers Adviesburo/ Fier Architecten/ Van Bokhorst Architecten/ VDNDP bouwingenieurs

Bijzonderheden

Wonen in kleine buurtschappen

Ten zuiden van Nijkerk verschijnt een gloednieuwe, groene woonwijk. Met een knipoog naar het verleden en een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid.

De ruim 300 woningen (waarvan 35% sociale woningbouw) worden grotendeels gebouwd in kleine buurtjes. Daar kunnen bewoners van allerlei leeftijden en levensfases elkaar ontmoeten en iets voor elkaar betekenen. Het Spaanse Leger wordt een bijzonder groen woonlandschap met een hoge klimaat- en toekomstbestendigheid.

Duurzaam en energieneutraal

De gemeente Nijkerk heeft hoge ambities gesteld voor woningbouwprojecten en dus ook voor Het Spaanse Leger. Voor de woningen worden duurzame materialen gebruikt. Daarbij is niet alleen gekeken naar de bouwfase, maar ook naar het onderhoud en het beheer van de woningen. Ook in de openbare ruimte worden duurzame materialen toegepast, waar mogelijk zelfs recyclebare materialen. Het openbare verlichtingsnet wordt uitgevoerd in LED verlichting.

De wijk wordt gasloos en zo goed als geheel energieneutraal. De grondgebonden woningen krijgen zonnepanelen en een lucht/warmtepomp. De appartementen worden aangesloten op een bodemenergiesysteem.

Groen

Het Spaanse Leger wordt niet alleen een duurzame wijk, maar ook een groene wijk vol natuur. De verschillende buurtjes worden van elkaar gescheiden door een groenstructuur, waarbij de bestaande bomen, struiken en ander groen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

In de groene structuur worden watergangen en wadi’s aangelegd voor de berging en afvoer van hemelwater. Tuinbegrenzingen worden niet met muren of schuttingen gebouwd, maar met natuurlijke erfafscheidingen gerealiseerd. Voor zwaluwen en huismussen worden sleuven in de gevels en nestkastjes aangebracht.

 

1-concept - verbeelding Spaanse Leger
2-concept groen raamwerk en buurtschappen SL
3-stedenbouwkundig plan Spaanse Leger
11-vogelvlucht Spaanse Leger
5-vogelvlucht Spaanse Leger

Identiteit

De weilanden, boerderijen en bewoners ten zuiden van Nijkerk maakten door de eeuwen heen al heel wat mee. Van een Spaans kampement tijdens de Tachtigjarige Oorlog tot de bouw van bunkers voor een Duitse verdedigingslinie in de Tweede Wereldoorlog. In de afgelopen decennia zijn er -naast de boerderijen- enkele woningen en bedrijven gevestigd. Gelegen tussen doorgaande wegen en een spoorlijn heeft het gebied een rommelige sfeer gekregen.

Verwijzend naar het landelijke karakter van de omgeving wordt de nieuwe wijk grotendeels opgezet als een verzameling van erven en buurtschapjes. Elk buurtje telt 20 tot 25 woningen rondom een gezamenlijk erf. Er zijn veel architectonische verwijzingen naar de voormalige boerderijen in het gebied, zoals rieten daken, lage goten en gevels met hout. Sommige woningen worden op terpen gebouwd. Rondom de bunker uit de Tweede Wereldoorlog komt een natuurspeeltuin en de bunker zelf wordt een informatiecentrum over de oorlog.

Toekomstbestendig

In de nieuwe wijk Het Spaanse Leger wordt stevig ingezet op de duurzaamheid van gebouwen en de openbare ruimte, op het groen in de wijk én op de onderlinge maatschappelijke verhoudingen in de buurtjes. Het Spaanse Leger wordt een bijzonder groen woonlandschap met een hoge klimaat- en toekomstbestendigheid.

Delen:

Adaptieve keuzes

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Project
Visualisatie nieuw GMB terrein

Groener wordt het niet

De uitbreiding van dit bedrijventerrein laat zelfs het groenste hart een beetje sneller kloppen. Gezonde bedrijfsvoering én groene ambities gaan prima samen.

Project

Woonhof trekt jong en oud

Sommige maatregelen of fysieke ingrepen kunnen de sociale cohesie van een plek enorm bevorderen. Een woonhof, beschut én open, is daar een goed voorbeeld van.

Project

Wonen in zoete herinneringen

Op het terrein van de iconische snoepfabriek in ’s-Heerenberg verrijst een prachtige woonlocatie. Met volop aandacht voor identiteit én stedelijke waterberging.