Ambitieus Bredevoort

Ambitiedocument voor de toekomst van een kleine vestingstad

Type project

Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever

De Twee Bruggen

Jaar van advisering

2022 - 2023

Jaar van realisering

2027

Gemeente

Aalten

Plaats

Bredevoort

Samenwerkingen

Vakantiepark De twee bruggen, Voetbalvereniging SV Bredevoort, gemeente Aalten, Waterschap Rijn & IJssel

Bijzonderheden

Integrale benadering, kansen en ambities versterken en integreren

Het Gelderse vestingstadje Bredevoort heeft volop ambities voor de toekomst. Een flinke update van de recreatieplas, de aanleg van nieuwe voetbal- en sportvoorzieningen, herstel van de vestingwerken én de bouw van een nieuwe woonwijk. Op initiatief van de lokale recreatieondernemer zijn al deze ambities bij elkaar gebracht in het “Ambitiedocument Slingeplas”.

Huidige situatie

Aan de rand van het Gelderse vestingstadje Bredevoort ligt de Slingeplas, die in de jaren ’80 en ’90 ontstond door zandwinning. De plas wordt gebruikt als recreatiegebied, is een belangrijk landschapselement in de streek én wordt gebruikt als overloopgebied in het geval van hoogwater in het riviertje de Boven-Slinge.

De nabijgelegen recreatieonderneming “De Twee Bruggen” is uitbater van de recreatieplas en de voorzieningen die erbij horen. De eigenaar van de recreatieonderneming wil de recreatieplas een flinke opknapbeurt geven en tegelijkertijd Bredevoort laten meeprofiteren van deze ontwikkeling. In overleg met de gemeente Aalten -eigenaar van de grond-, voetbalvereniging SV Bredevoort en inwoners is een ambitiedocument opgesteld.

 

Ambities voor de toekomst

Update Slingeplas

De Slingeplas heeft decennialang veel recreanten getrokken en is nu toe aan een update. In het ambitiedocument worden de verouderde voorzieningen vervangen door één nieuw schakelgebouw. Hierin kan een horecavoorziening worden uitgebaat door de eigenaar van De Twee Bruggen. In dit gebouw krijgen ook de kantine en kleedkamers van de nieuwe sportvoorzieningen een plek.

Aan de westzijde van de Slingeplas kunnen op het strand beachvolley-velden worden aangelegd. Grenzend aan het schakelgebouw is ruimte bedacht voor padelbanen, jeu de boules en een klimparcours. Vanaf het gebouw loopt een steiger de Slingeplas in, waar een drijvend openluchtzwembad is bedacht. Ook de verplaatsing van de voetbalvereniging vanuit de woonkern naar het terrein van de Slingeplas is een belangrijk onderdeel van het plan.

Realisatie nieuw sportpark

Op dit moment liggen de verouderde velden en voorzieningen van Voetbalvereniging Bredevoort direct grenzend aan de woonkern. In het ambitiedocument wordt de vereniging verplaatst richting de Slingeplas, waar ruimte is voor twee velden en een trainingsveld, en waar de kantine en kleedruimtes onderdeel kunnen zijn van het schakelgebouw. De ruimte die naast de woonkern vrijkomt kan worden gebruikt voor de bouw van woningen, waar in Bredevoort veel vraag naar is. Het plan biedt hiermee de kans om binnen het gebied Slingeplas een hedendaagse en moderne sportvoorziening voor Bredevoort te realiseren, met extra mogelijkheden voor gezamenlijk gebruik van voorzieningen.

 

 

 

Nieuwe woonwijk

Door de verplaatsing van de voetbalvereniging richting de Slingeplas, ontstaat er aangrenzend aan de woonkern van Bredevoort ruimte voor nieuwe woningbouw voor de lokale behoefte (met name starters- en seniorenwoningen). In het ambitiedocument is ruimte voor betaalbare woningen, variatie in bouwmassa en woningtypen en voor bijzondere woonvormen.

Herstel vestingmuur en -gracht

Bredevoort is een oude vestingstad, maar de toenmalige vestingwerken werden in 1759 opgeheven en grotendeels ontmanteld. In het ambitiedocument is ruimte voor gedeeltelijk herstel van de wallen, het bastion en de gracht, in combinatie met de bovengenoemde woningbouw. Dit draagt sterk bij aan de cultuurhistorische waarden en beleving van Bredevoort. De historische schootslijnen vormen de basis voor de verdeling van de woonvelden.

 

 

Toekomstbestendig Bredevoort

Bredevoort staat voor een aantal uitdagingen richting de toekomst. Er is behoefte aan woningbouw. Meerdere voorzieningen, zoals de recreatieplas en het voetbalterrein, zijn toe aan vernieuwing. Daarnaast heeft recreatieonderneming “De Twee Bruggen” ambitieuze toekomstplannen. Door alle plannen en alle betrokken partijen bij elkaar te brengen is een prachtig ambitiedocument ontstaan, dat de basis vormt voor een toekomstbestendig Bredevoort.

Delen:

Adaptieve keuzes

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Project

Groenstructuurvisie Oude IJsselstreek

Met de nieuwe groenstructuurvisie schetst Oude IJsselstreek de toekomst van haar landschap en kernen. Leefbaarheid, identiteit en klimaatadaptatie staan centraal.

Project

Woonhof trekt jong en oud

Sommige maatregelen of fysieke ingrepen kunnen de sociale cohesie van een plek enorm bevorderen. Een woonhof, beschut én open, is daar een goed voorbeeld van.

Project

Ambitieus Bredevoort

Vestingstad Bredevoort barst van de ambities en combineert de update van de recreatieplas met aanleg van sportvoorzieningen, herstel vesting én woningbouw.